Showing 1–12 of 14 results

Black Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2291 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton N.P: RM7.00

White Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2113 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

Cherry Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2341 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

Thai Teak

RM 3.60 / sq.ft
EU3384X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

France Maple

RM 3.60 / sq.ft
EU3327X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Romania Alder

RM 3.60 / sq.ft
EU3334X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Hazel Plum

RM 3.60 / sq.ft
EU3371X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Chad Blackwood

RM 3.60 / sq.ft
EU3375X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Bali Teak

RM 3.60 / sq.ft
EU3386X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Pusan Walnut

RM 2.25 / sq.ft
KV3123 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Hanam Pine

RM 2.25 / sq.ft
KV3125 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Momox Wenge

RM 2.70 / sq.ft
MX3615 MOMOX Vinyl (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00