Showing all 19 results

Black Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2291 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton N.P: RM7.00

White Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2113 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

Cherry Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2341 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

Toffee Oak

RM 2.45 / sq.ft
A203 Hello Series(2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

Thai Teak

RM 3.60 / sq.ft
EU3384X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

France Maple

RM 3.60 / sq.ft
EU3327X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Romania Alder

RM 3.60 / sq.ft
EU3334X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Hazel Plum

RM 3.60 / sq.ft
EU3371X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Chad Blackwood

RM 3.60 / sq.ft
EU3375X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Bali Teak

RM 3.60 / sq.ft
EU3386X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Pusan Walnut

RM 3.60 / sq.ft
KV3123 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Hanam Pine

RM 3.60 / sq.ft
KV3125 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Cheju Chestnut

RM 3.60 / sq.ft
KV3129 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Inchon Oak

RM 3.60 / sq.ft
KV3121 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Manson Teak

RM 3.60 / sq.ft
KV6002 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Osan Cherry

RM 3.60 / sq.ft
KV1031 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Momox Wenge

RM 2.70 / sq.ft
MX3615 MOMOX Vinyl (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Momox Walnut

RM 2.70 / sq.ft
MX3716 MOMOX Vinyl (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Momox Apple

RM 2.70 / sq.ft
MX3777 (Batch SL2104) MOMOX Vinyl (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00