Showing all 4 results

Black Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2291 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton N.P: RM7.00

White Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2113 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

Cherry Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2341 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

Toffee Oak

RM 2.45 / sq.ft
A203 Hello Series(2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00