Showing 1–12 of 15 results

Thai Teak

RM 3.60 / sq.ft
EU3384X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

France Maple

RM 3.60 / sq.ft
EU3327X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Romania Alder

RM 3.60 / sq.ft
EU3334X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Hazel Plum

RM 3.60 / sq.ft
EU3371X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Chad Blackwood

RM 3.60 / sq.ft
EU3375X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Bali Teak

RM 3.60 / sq.ft
EU3386X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Pusan Walnut

RM 3.60 / sq.ft
KV3123 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Hanam Pine

RM 3.60 / sq.ft
KV3125 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Cheju Chestnut

RM 3.60 / sq.ft
KV3129 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Inchon Oak

RM 3.60 / sq.ft
KV3121 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Manson Teak

RM 3.60 / sq.ft
KV6002 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Osan Cherry

RM 3.60 / sq.ft
KV1031 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00