Showing 25–36 of 40 results

Syria Cherry

RM 5.80 / sq.ft
EU4057C SPC Flooring (4mm) 23.64 sqft/carton Now: RM5.40/sqft NP: RM14.50

Africa Walnut

RM 5.80 / sq.ft
EU4105C SPC Flooring (4mm) 23.64 sqft/carton NP: RM14.50

White Wood

RM 2.10 / sq.ft
VX2113 Vinyl Express (2mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM7.00

France Maple

RM 3.60 / sq.ft
EU3327X Vinyl Flooring (3mm) dry back 42.00 sqft/carton NP: RM9.00

Hanam Pine

RM 2.25 / sq.ft
KV3125 Korea Vinyl Flooring (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Momox Apple

RM 2.70 / sq.ft
MX3777 (Batch SL2104) MOMOX Vinyl (3mm) dry back 36.00 sqft/carton NP: RM9.00

Luxury Moon Oak

RM 10.50 / sq.ft
H9857LX Waterproof Hybrid (9mm) LUXURY 18.41 sqft/carton NP: RM21

Snow Oak

RM 9.00 / sq.ft
H7091L Waterproof Hybrid (7mm) LONG 23.66 sqft/carton NP: RM18.00

Hevea Tropic

RM 9.00 / sq.ft
H7871L Waterproof Hybrid (7mm) LONG 23.66 sqft/carton NP: RM18.00

Ivory Cherry

RM 8.50 / sq.ft
H7047X Waterproof Hybrid (7mm) XTRA 18.90 sqft/carton NP: RM17.00

Afomosia Wood

RM 8.50 / sq.ft
H7726X Waterproof Hybrid (7mm) XTRA 18.90 sqft/carton NP: RM17.00

Ponderosa Wood

RM 8.50 / sq.ft
H7727X Waterproof Hybrid (7mm) XTRA 18.90 sqft/carton NP: RM17.00